Zaświadczenia elektroniczne w PIIB

Opis projektu

Entim zaprojektował oraz wykonał system do wystawiania elektronicznych zaświadczeń o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Został on uruchomiony produkcyjne 1 listopada 2010 r. Zaświadczenie o członkostwie w PIIB w formacie elektronicznym mają postać pliku PDF zgodnego ze wzorem tradycyjnych papierowych zaświadczeń, które zostało podpisane elektronicznie przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu cyfrowego.

Sposób działania systemu wystawiania zaświadczeń elektronicznych

Zaświadczenia członkowskie w postaci elektronicznej tworzone są na bieżąco zgodnie z rytmem opłacania składek przez członków. Wystawiane są one w systemie WebCert udostępniającym funkcje cyfrowego podpisu zaświadczeń Przewodniczącym Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa lub osobom przez nich upoważnionym, dane o aktualnych zaświadczeniach do wystawienia pobierane są z bazy danych ewidencji członków PIIB. Do wykonania podpisu elektronicznego niezbędne jest posiadanie przez osobę podpisującą zestawu do kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Zestaw ten pozwala na złożenie podpisu równoważnego w świetle prawa z podpisem odręcznym.
Podpisane cyfrowo zaświadczenie staje się automatycznie dostępne do pobrania dla zalogowanych członków w portalu internetowym PIIB.

Architektura systemu

Podstawowym elementem architektury systemu jest aplikacja WWW Zarządzania Zaświadczeniami uruchomiona na serwerze Centralnej Bazy Danych systemu ewidencji członków PIIB. Drugim elementem systemu jest usługa sieciowa web-service do generowania fizycznej postaci zaświadczeń dostarczająca funkcje tworzenia dokumentów PDF i podpisywania ich elektronicznie przy wykorzystaniu kwalifikowanych zestawów kryptograficznych. Usługi te instalowane są na każdym komputerze osoby uprawnionej do podpisywania zaświadczeń – osoba ta musi być zaopatrzona w zestaw do podpisu elektronicznego. Trzecim elementem systemu jest moduł WWW na portalu internetowym PIIB. Moduł ten zintegrowany jest z systemem zarządzania treścią CMS Joomla działającym na portalu PIIB. Komunikuje się on przez sieć z aplikacją centralną.

Podsumowanie

Usługa wystawiania zaświadczeń członkowskich w postaci elektronicznej jest nowatorskim rozwiązaniem wśród organizacji samorządów zawodowych w Polsce opartym na nowoczesnych rozwiązaniach informatycznych wykorzystującym Internet jako środek komunikacji z członkami. Jej uruchomienie pozwoli na usprawnienie procesu obsługi członków PIIB i skrócenie czasu uzyskania zaświadczenia o przynależności do Izby.

Detale projektu

Back to top